Almi Företagarskolan

När kommun eller landsting är kund

En växande marknad för de privata företagen

Det blir allt vanligare att kommuner och landsting köper tjänster av privata företag i stället för att utföra arbetet i egen regi. Det kan gälla allt från skötsel av kommunens parker och hus, till att driva skola eller ta omsorg om de gamla.

Fortfarande är verksamheten finansierad med skattemedel och politiska beslut reglerar innehållet och vem som ska ges tillgång till servicen. Det säger sig självt att det måste finnas regler för hur man ska hushålla med våra skattemedel, och hur upphandlingar ska gå till för att bidra till sund konkurrens.

Upphandlingar för miljarder varje år

Statliga myndigheter, kommuner och landsting köper varor och tjänster och gör investeringar för många miljarder varje år. Inköp som sker i konkurrens mellan företagen. Det ska vara en tävlan på lika villkor och ge nya företag möjlighet att komma in på marknaden. För att säkerställa att konkurrensen utnyttjas på ett korrekt och rättvist sätt finns det lagregler som ska följas för offentliga upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling – LOU

Reglerna för offentlig upphandling har som huvudsyfte att hushålla med de offentliga resurserna. Om du vill vara med och lämna anbud i en upphandling måste du känna till spelreglerna. Lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger på EU-direktiv och har ett komplicerat regelverk som styr reglerna för all offentligt finansierad verksamhet. Det finns olika typer av upphandlingar beroende på omfattningen av verksamheten. Det kan du läsa om på Konkurrensverkets hemsida.

Att träna på offentlig upphandling

Det är ett omfattande arbete som sätter igång i kommunen eller landstinget inför en upphandling, kravspecifikation, framtagning av underlag, val av upphandlingsform, annonsering etc. I ett förfrågningsunderlag får du som anbudsgivare all den information som du behöver för att presentera ett anbud. Det är ett omfattande material som kan verka svårtillgängligt.

Bra användarkunskap skaffar du genom att studera upphandlingar som är gjorda tidigare inom ditt verksamhetsområde. Förfrågningsunderlaget med sina krav och villkor annonseras offentligt när det är dags att handla upp. Beställ underlaget och bekanta dig med hur det är uppbyggt. När väl upphandlingen är klar kan du också ta del av inkomna anbud och slutgiltigt avtal, efter beslut blir nämligen allt material offentligt.

På webben hittar du materialet hos den som är beställare. Kommun, Landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa är stora beställare. Det finns också möjlighet att söka i olika databaser. Det finns både gratistjänster och möjligheter att abonnera på information om upphandlingar i din bransch. Se adresser till olika aktörer nedan.

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV, kan användas när en kommun eller ett landsting vill konkurrensutsätta hälso-, vård- eller omsorgstjänster. Den upphandlande myndigheten, kommunen eller landstinget, beskriver den tjänst som ska köpas i ett förfrågningsunderlag och anger villkoren, även vilken ekonomisk ersättning som gäller för uppdraget. Leverantörerna konkurrerar om brukarna genom sitt sätt att genomföra tjänsten (t.ex. vårdinsatsen), genom den totala kvaliteten och tillgängligheten . Priset som brukaren ska betala är fastställt av upphandlande myndighet.

Från 2010 är landstingens primärvårdsverksamhet enligt lag skyldiga att erbjuda valfriheten för medborgarna medan andra verksamheter, t.ex. omsorgsverksamheten inom kommunen, bygger på frivillighet, dvs. det är upp till varje kommun att besluta om man vill införa ett valfrihetssystem.

Alla uppdrag som omfattas av LOV annonseras på en särskild webbplats, Valfrihetswebben. De leverantörer som uppfyller de krav och villkor som har ställts upp i förfrågningsunderlaget blir godkända, ackrediterade, utförare och kan teckna avtal med den upphandlande myndigheten. Brukare eller patienter som sedan ska använda tjänsterna, till exempel hemtjänst eller primärvård, får sedan välja mellan de godkända leverantörerna. En vårdcentral i ett vårdvalsystem får sin ersättning i förhållande till antalet personer som listat sig på den aktuella vårdenheten medan hemtjänstföretaget får den ersättning som är beräknad i omsorgstid för den person som väljer.

Konkurrensverket.   www.kkv.se
Företag som erbjuder bevakning av upphandlingar.   www.opic.com
Miljöstyrningsrådet. Råd för upphandlare.   www.msr.se
Erbjuder upphandling för kommuner, landsting m.fl.   www.sklkommentus.se
Ett verktyg på Internet för upphandlande kommuner m.fl.   www.e-avrop.com
Arbetsförmedlingens upphandlingar.   http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer.html
Kommuner och landsting söker leverantörer
inom valfrihetssystemet.
  www.valfrihetswebben.se
 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies