Almi Företagarskolan

Avtal

Träffa avtal = sluta avtal = komma överens om något, muntligt eller skriftligt.

Ett ingånget avtal = ett avtal som redan är träffat.

Situationen vid ingående av ett avtal = förhållandena för parterna just när avtalet träffas.

Inte anses bindande = en domstol kan besluta att avtalet inte är rimligt och att det inte skall gälla.

De flesta avtal som vi träffar gör vi utan att tänka på det, utan skriftligt undertecknade dokument. Det kan vara allt från enklare överenskommelser med familjen till löpande leveransavtal för företaget. Men, vissa avtal kräver mer noggrann eftertanke än andra. Det är dock alltid viktigt att förstå konsekvenserna av ett avtal oavsett om det är muntligt eller skriftligt.

Ett av de största problemen med muntligt ingångna avtal är just att parterna efter en tid inte längre kommer ihåg vad de bestämde från början eller så har de olika uppfattningar om vad de avtalat om. Det är därför viktigt att kontrollera noggrant om du och din avtalspartner verkligen menar samma sak. Och det är därför också att rekommendera att skriva ner överenskommelsen i ett skriftligt avtal. Rör sig överenskommelsen om ett enkelt köp, kan det ibland räcka med en skriftlig offert eller ett e-postbrev där du skriver ner hur du uppfattat överenskommelsen. Är det fråga om avtal som löper över tiden, eller rör större värden bör du alltid se till att få ett skriftligt avtal. Din avtalspartner kan ju ändra sig efter en tid.

Lagstiftningen när det gäller avtal och köp för företagare är inte tvingande. Enligt lagen är i princip alla näringsidkare lika starka i en avtalssituation. Detta innebär att en överenskommelse mellan två näringsidkare i princip kan se ut hur som helst, med vissa undantag. Men det är viktigt att ett avtal är frivilligt. Om det vid avtalets ingående förelåg en situation som innebar att ena parten var tvingad att ingå avtalet, kan avtalet inte anses bindande för den part som utsatts för tvånget.

 

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies