Almi Företagarskolan

Betalningsformer

Valet av betalningsform beror på vad som är praktiskt i en viss affär men framför allt på risksituationen. Köpare och säljare har olika uppfattning om risken. Att vara nyföretagare innebär oftast en svagare situation där säljaren vill ha en säkrare betalningsform. Efter hand som affärsrelationen utvecklas kan betalningsformen bli mera ordinär, kanske leverans mot faktura och kredittid.

Vilken valuta som överenskommits för affären har också betydelse för risken. Det är mindre troligt att betalning ska ske i svenska kronor. Det finns metoder för att göra affären säkrare. En sådan metod är terminssäkring där banken garanterar en på förhand bestämd valutakurs en viss dag. För detta tar banken ut en avgift. Företag som har både export och import har fördelar i att öppna valutakonto där skulder och fordringar i samma valuta tar ut varandra.

När det gäller betalningsform och valutarisker är din bank en naturlig rådgivare.

De vanligaste betalningsformerna:

  • Pengar överförs mellan bankkonton. När köparen fått fakturan får den egna banken i uppdrag att överföra fakturabeloppet till säljarens bankkonto.

    Parterna bestämmer sig för om betalning ska ske i förskott eller i efterhand. Om säljaren önskar förskottsbetalning kan köparen begära bankgaranti för motsvarande belopp. Det innebär att säljarens bank garanterar att förskottet betalas tillbaka om inte leveransen fullföljs.
  • Checkar – köparen köper checkar i bank, skickar till säljaren som löser ut dem i bank.
  • Dokumentinkasso – säljaren skickar dokument via den egna banken till köparens bank. Det är t.ex. skeppningsdokument, faktura och packlista. Banken lämnar ut dokumenten till köparen när varan är betald. Köparen kan därmed få varorna förtullade. Denna betalningsmetod används när köpare och säljare redan har kännedom om varandra. Risken är att köparen inte betalar trots att varorna levererats till importlandet.
  • Remburs är den säkraste betalningsformen. Det är en kombination av betalningsform och bankgaranti. En annan benämning är Letter of credit, L/C.

Det är köparen som ansöker om remburs. I sin ansökan tar köparen upp exakt vilka dokument som säljaren ska lämna. Vanliga dokument är faktura, frakthandlingar och ursprungsintyg. Betalning kommer inte att kunna ske till säljaren förrän både köparens och säljarens bank har kontrollerat att dokumenten följer köparens krav. (Vid Dokumentinkasso gör inte banken någon sådan granskning).

Det finns olika former av remburs. Ta kontakt med din bank för att få förslag på lämplig modell.

Betalningsform och leveransvillkor är kopplade till varandra. Om leveransvillkoret t.ex. är FOB, Free on bord, har säljaren inget ansvar för skador under den fortsatta transporten. Gäller betalningsformen Dokumentinkasso så kan köparen avstå från (strunta i) att lösa ut dokumenten om varorna är skadade och försäkringsskyddet har försummats.

Läs mer om betalningsformer och garantier: Stockholms Handelskammare

 

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies