Almi Företagarskolan

Försäkringar

Det valda leveransvillkoret styr kostnader och ansvar under transporten. Att råka ut för stöld eller skada på godset under tiden man ”står faran för godset” innebär en ekonomisk risk.

Om du köper eller säljer varor och under någon del av transporten står risken för godset, bör du skydda dig genom att köpa en varutransportförsäkring.

TRANSPORTÖRENS ANSVAR
Givetvis har transportören ett ansvar för godset och för de eventuella fel som begås. Men de friskriver sig från sådant som inte går att påverka. Utan överdrift kan man nog säga att även en seriös och omsorgsfull transportör i många fall har stora möjligheter att begränsa sitt ansvar. I de internationella konventioner som finns för varje transportslag berörs ansvarsfrågan och nivån på den eventuella ersättningen. Ersättning betalas ut med ett belopp per kilo skadat eller förkommet gods, oavsett varuslag. Hänsyn tas med andra ord inte till godsets verkliga värde.

VARUFÖRSÄKRING
En separat försäkring bör tecknas för skador upp till godsets fakturavärde plus frakt- och försäkringskostnader som försäkringstagaren betalat plus 10 % handelsvinst. Försäkringen kan tecknas för varje transport eller för kontinuerliga ”flöden” av gods.

Exempel:
EX WORKS (EXW): Riskövergången sker när säljaren ställer godset till köparens förfogande på avtalad plats och tid (t.ex. fabrik, lager etc).
Försäkring: Köparen bör teckna försäkring för godset från leverans i säljarens lager. 

FREE CARRIER (FCA): Riskövergången sker när godset avlämnats till av köparen anvisad transportör på angiven plats och vid avtalad tid.
Försäkring: Köparen bör teckna försäkring från det att godset har överlämnats till den transportör som köparen anvisat.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies