Almi Företagarskolan

Första kunskapslistan

EU-handel

Ska du bedriva handel mellan EU-länder?

Handel mellan EU-länder kallas ofta gränsöverskridande handel. Det innebär i stora drag att handeln sker på samma sätt som handel inom landet. Det är alltså inte fråga om import eller export.
Du måste ändå ta reda på mer om momsredovisning och om det finns några undantagsregler. Det är t.ex. inte tillåtet att sälja snus till andra EU-länder. Läs mer >>

Momsredovisningen är olika för varor och tjänster. Säljer du tjänster till privatpersoner i EU-länder så kan det innebära att du bör registrera dig för moms i det landet där tjänsterna säljs. Läs mer >>

Veta allt om produkterna

Du måste alltid veta allt om dina produkter och vilka krav som ställs.

Antingen du producerar själv eller enbart köper och säljer vidare dina produkter, så måste du ha stor kunskap om innehåll och funktion. Det kommer att ställas krav på att du kan beskriva ingredienser, substanser etc. och deras farlighet. Du måste kunna apparaters och produkters funktion och kunna klargöra om de uppfyller gällande normer och regler. Läs mer >>

Krav på förpackningar

Ta kontakt med Naturvårdsverket för att få information om vilka krav som ställs på förpackningar, bl.a. om förpackningsåtervinning.

Regler kan finnas för förpackningen, dess märkning, etikett med innehållsbeskrivning, varningstext, språk, streckkoder mm. Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen m.fl. kan informera om kraven.

Speditör

Ska du anlita speditör? Speditionsföretag kan hjälpa till med transport, dokument, tullbeteckningar mm. Speditören behöver inte vara bunden av viss transportör utan kan välja den som är mest lämpad för uppgiften.

Kostnads- och ansvarsfördelning

Hur leveransvillkoren utformas är av största betydelse vid utrikeshandel.

Leveransvillkor reglerar ansvarsförhållanden när varorna förflyttas från leverantör till köpare. Oftast används internationellt standardiserade villkor, Incoterms. Villkoren ska finnas angivna på offert och i order. Läs mer >>

Försäkringar

Det valda leveransvillkoret styr kostnader och ansvar under transporten. Att råka ut för stöld eller skada på godset under tiden man ”står faran för godset” innebär en ekonomisk risk.

Om du köper eller säljer varor och under någon del av transporten ”står risken för godset”, bör du skydda dig genom att köpa en varutransportförsäkring. Ordna även transportförsäkring om det inte ingår i de standardiserade villkoren. Läs mer >>.

Betalningsformer

Valet av betalningsform beror på vad som är praktiskt i en viss affär men framför allt på risksituationen. Köpare och säljare har olika uppfattningar om risken. Att vara nyföretagare innebär oftast en svagare situation där säljaren vill ha en säkrare betalningsform. Efter hand som affärsrelationen utvecklas kan betalningsformen bli mera ordinär, kanske leverans mot faktura och kredittid.

Det finns många olika varianter av betalningsformer vid handel över landsgränser. Betalning mot faktura i förskott eller efter leverans, dokumentinkasso och remburs är sådana former. Val av valuta för affären är också viktigt. Läs mer >>

Tull och tulldeklaration

Tulldeklaration

Vid import och export ska en tulldeklaration lämnas till Tullverket.

I en tulldeklaration lämnar du de uppgifter om en vara som Tullverket behöver för att bestämma om du får föra in varan eller föra ut den från EU och om du ska betala tull och annan skatt.

Tullar, avgifter och speciella regler

När du importerar – vilken tull och vilka regler belastar dina varor?

Produkterna har unika koder. Dessa bestämmer tull, andra avgifter och även speciella regler, t.ex. krav på importlicens. Tullverket har information.

Föranmälan

Föranmälan vid export och import ska lämnas till Tullverket.

Föranmälan krävs för export till land utanför EU. Föranmälan gör du i exportdeklarationen (tulldeklarationen). Det är i de flesta fall lämpligt att lämna över till ett ombud eller en speditör att sköta tulldeklaration och föranmälan.

Vid införsel till EU-land ska föranmälan göras. Den sköts lämpligen av transportören.

Ingen föranmälan behövs för Norge och Schweiz.

Kvoter vid import

Ska du importera? Är dina produkter beroende av kvotsystem?

Import till EU från tredje land, alltså land utanför EU, kan vara beroende av ett kvotsystem. EU har då bestämt hur mycket av produkten som får importeras till EU, eller hur mycket som får importeras till en lägre tullnivå. Kontakta Tullverket!

Länderavtal

Det kan finnas särskilda avtal mellan EU och det land du ska importera ifrån

Avtalen kan vara hinder för din handel men kan också innebära speciella möjligheter. Tullverket kan informera om detta.

Ursprungsintyg

Du behöver Ursprungsintyg vid import till EU, men det kan också behövas vid export.

Du kommer att avkrävas ursprungsintyg vid import, dokument som visar att varorna kommer från ett land utanför EU. Det finns avtal mellan EU och några stater som innebär lägre införselavgifter. Du kan behöva ett ursprungsintyg för att få de lägre avgifterna.
Tullverket och närmaste Handelskammare kan informera.

Kostnader och pris

Gå igenom kostnader och prissättning noggrant!

Ta reda på kostnader för frakt, försäkring, tull och andra avgifter! Hur påverkar det din prissättning?
Har du extremt lågt importpris på dina varor? Tullverket har EU-uppdrag att förhindra prisdumpning och kan justera med hjälp av avgifter.

Agent eller importör?

Har du satt dig in i skillnaden mellan att vara agent och att vara importör?

Vilka skillnader finns i ansvarsförhållanden, ekonomiska risker och finansiering? Vad bör ett agentavtal innehålla?
Om du är agent, hur kan du agera för att behålla kontakten med leverantör och kund utan att dessa parter kommer i kontakt med varandra och hoppar över dig? Läs mer >>

Betala moms vid import

Kom ihåg att du måste betala moms vid import. Från Tullverket eller från din speditör får du en tullfaktura som också innehåller moms på varukostnaden och tullkostnaden. Av speditören får du besked om när du tidigast kan redovisa momsen till Skatteverket.


 

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies