Almi Företagarskolan

Om du ska importera

Import är det när du köper varor från ett land utanför EU.

DIN VARUKOD
Du måste veta varukoden för att få fram vilka tullar och eventuella andra skatter och avgifter du ska betala. När varukoden är bestämd kan du också ta reda på om det krävs särskilt tillstånd eller licens för att importera varan.

Att bestämma varukoden kallas att klassificera varan. Varukoden finns i Tulltaxan. Du kan söka den på Tullverkets webbplats med hjälp av ett söksystem som kallas Taric. En del varor är enkla att klassificera medan andra kan vara svårare. Vet du själv mycket om varan underlättas klassificeringen. Tullverkets rådgivare hjälper till att finna rätt varukod.

TILLSTÅND
Det behövs normalt inget tillstånd för import, men det finns tillstånds- eller licenskrav för vissa varor. I Taric finns sådan information samlad men information finns också hos ansvariga myndigheter. Se exempel på sådana varor och var du kan få mer information.

Läkemedel, naturläkemedel   Hämta information på webbplatsen för
Livsmedel     Läkemedelsverket
    Livsmedelsverket och
kommunens hälso-och miljövårdsförvaltning
Alkohol   Skatteverket
Levande djur    Jordbruksverket
Animaliska produkter    Jordbruksverket
Grönsaker, färsk frukt, jordbruksprodukter, växter    Jordbruksverket
Textil och kläder    Kommerskollegium
Järn och stål    Kommerskollegium

TULLVÄRDE
Tull beräknas, oftast som ett procentvärde, på varans s.k. tullvärde vilket är fakturabeloppet plus frakt- och försäkringskostnader. Som fraktkostnad avses transport fram till första ankomstplats inom EU (införselplats).

I stället för fakturabelopp använder Tullverket uttrycket Transaktionsvärde. Är fakturan i utländsk valuta ska den räknas om till svenska kronor. Kontakta Tullverket om växelkurs, TullSvar, telefon 0771-520 520.

Tullverkets broschyr om tullvärdet.

Vid betalning till Tullverket tillkommer svensk moms på 25%, 12% eller 6%. Då är
Tull + Tullvärde = Beskattningsunderlag för moms.

Antidumpnings- och utjämningstullar kan läggas till för importvaror med ett pris som är så lågt att det skadar EU-länders egna produktion.

VAROR MED NEDSATT TULLAVGIFT
I vissa fall kan din vara ha nedsatt tull eller tullfrihet, det är när varan har sitt ursprung i ett land som har frihandelsavtal med EU. En förutsättning för att du ska få nytta av detta är att du får ursprungsintyg från tullmyndigheten eller annan godkänd myndighet i säljarens land.

NÄR VARORNA KOMMER – TULLDEKLARATION OCH MOMS
Innan varorna kommer till EU-land ska en föranmälan göras till tullmyndighet i det första EU-land som transporten kommer till. Detta görs lämpligast av transportören. När varorna kommer, placeras de i ett tillfälligt lager. Importören eller speditören ska anmäla tullbehandling.

För att få ut varorna krävs i normalförfarandet, s.k. direktförtullning, att tulldeklarationen ska vara komplett. Saknar du kredittillstånd hos Tullverket ska du betala tullfakturan kontant.

Vid ett förfarande som kallas hemtagning kan tulldeklarationen godkännas översiktligt, men då begärs ytterligare underlag inom några dagar, t.ex. faktura. Det kan också bli fysisk kontroll av varorna. För detta förfarande krävs s.k. hemtagningstillstånd.

Om det finns importvillkor för dina varor ska importtillstånd eller licens visas upp liksom ursprungsintyg.

Det är vanligt att den transportör (speditör) som importören anlitar tar hand om tulldeklarationen, gör föranmälan och betalar Tullverkets faktura, dvs. tull, eventuella andra avgifter och moms. Speditören har kredit vilket ger även dig som importör en fördröjning med betalning. Speditören, eller annan som har kredit, får tullräkningen cirka tre veckor efter förtullningen och har sedan 10 dagar på sig att betala.

Du kan läsa om ursprungsintyg, tulldeklaration och Enhetsdokument under rubriken Dokument!

IMPORTRETUR EFTER EXPORT FÖR BEARBETNING
Om du exporterat för bearbetning av varorna i land utanför EU, kan du få lägre avgifter vid återimporten. En ansökan om Passiv förädling ska lämnas till Tullverket i samband med den tidigare exporten.

EXPORTRETUR EFTER IMPORT FÖR BEARBETNING
Du kan importera varor för bearbetning och sedan återexportera dem utan tull, i vissa fall med begränsad tull. Det kallas för Aktiv förädling. Ansökan krävs hos Tullverket.

TEMPORÄR IMPORT 1
Tullverket kan bevilja Temporär import av varor för mässor, demonstrationer mm. om varorna åter ska föras ut ur EU. Tullverket begär då säkerhet i form av bankgaranti eller deposition av kontanter.

TEMPORÄR IMPORT 2
En så kallad ATA-carnet kan användas vid tillfällig import. Någon tulldeklaration behövs inte för importen och returexporten. Det är svensk eller utländsk Handelskammare som utfärdar handlingarna. En ATA-carnet kan användas t.ex. för import av varor till mässor och dylikt eller för utrustning till resemontörer och andra yrkesutövare. Ingen deposition behövs, men Handelskammaren tar ut en avgift.

TULLTILLÄGG OCH TULLREVISION
Om felaktiga uppgifter har lämnats kan Tullverket göra ett tulltillägg på 20% på den tull och den skatt som pålagts importvarorna.

Tullrevision kan förekomma. Det är främst en granskning av bokföring och lämnade tulldeklarationer.

 
 
 
 

Almi Företagspartner AB
Om Cookies